Stichting

Mededeling

Steeds regelmatiger komen er tasjes met kleding,speelgoed, etc binnen, bij ons verzamelpunt tennispark Zon en Wind in Naarden.We zijn daar erg blij mee!
Stop een naam en/of emailadres in de tas, dan zetten we je op de vriendenlijst.

Uiteraard zijn we nog zoals altijd op zoek naar onder andere nieuwe cadeaus, kleding, parfums en gadgets !

 


is een Algemeen Nut Beogende Instelling 

 Anbi Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staat informatie omtrent doneren aan stichting Intentio en hoe u deze donatie
eventueel kunt aftrekken van de belasting.
Alle actuele  informatie is terug te vinden op www.anbi.nl.
Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die
door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling
(ANBI's).

Bedrijven en anbi's

Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan
om de vennootschapsbelasing als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige
entiteit betreft.
De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de
in een jaar gedane uitkeringen aan anbi's.
Per jaar is het bedrag boven € 227 (2008) aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot 10% van de winst.
De winst mag niet negatief worden door de aftrek.
Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat
de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA.

Sponsoring door bedrijven

Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan
het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op! met
betrekking tot de btw.

Gewone giften

Gewone giften zijn vaak niet of gedeeltelijk aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de gift hangt samen
met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt hoe hoger het inkomen des te hoger de drempels.

Drempel en maximaal aftrekbedrag

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60.
U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.
Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar
zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.
Fiscaal voordeel bij normale schenkingen is er pas wanneer men tussen de 1% tot ten hoogste
10% van het bruto jaarinkomen schenkt met een minimum bedrag van € 60.
Bij een jaarinkomen € 25.000 is de drempel € 250 en € 2500 het maximum aftrekbare bedrag.
Indien men € 3500 schenkt is (€ 3500 minus € 250 (1% drempel) is € 3250) echter maximum
van € 2500 aftrekbaar (tot ten hoogste 10% aftrekbaar).
Wanneer men € 2500 schenkt is € 2250 aftrekbaar.
Om maximale giftenaftrek te claimen bij gewone giften dient er minimaal 11% van het
verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.
Voor de gemiddelde Nederlander (brutojaarinkomen € 28.000)  is de fiscale drempel van 1% € 280
per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, slechts het meerdere.
Deze fiscale drempel is niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte)
wordt vastgelegd dat u minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de algemeen
nut beogende instelling.
De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een goeddoelinstelling en gunt de
donateur een volledige aftrek. Deze aftrek kunt u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek.
Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 34% tot 52% van de schenking terug.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

 • De gift is gedaan aan een algemeen nut beogende instelling;
 • Indien u met schriftelijke stukken kunt aantonen dat u de gift daadwerkelijk hebt gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties mag u de giften aftrekken als 'gewone gift';
 • De gift is hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum;
 • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.


Niet-gedeclareerde kosten.
Indien u kosten maakt voor een algemeen nut beogende instelling waarbij u recht heeft op
vergoeding van deze kosten door de instelling, kunt u door het afzien van de vergoeding het
bedrag als gift aftrekken als die voldoet aan de voorwaarden voor aftrek van giften.

Comité van aanbeveling

 

 

Stichting Intentio is vereerd dat we met ons Comité van Aanbeveling onderstaande mensen bereid hebben gevonden hun naam aan de stichting te verbinden.

 

 • Martine Onland-van Nieuwenhuizen
  Kinder- en jeugdpsychotherapeut Het Lindehuis Bussum

  Stichting intentio weet op een heel adequate manier de doelstellingen te bereiken. De manier waarop de stichting in Polen, maar ook in andere landen, kinderen weet te bereiken vind ik bewonderenswaardig. Door de activiteiten van de stichting worden de kinderen in staat gesteld om die dingen te doen die onontbeerlijk zijn bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

  De stichting heeft de afgelopen jaren laten zien dat met eenvoudige middelen de kinderen enkele fantastische ‘sport’-dagen kunnen ervaren. Daarnaast laat de stichting materiaal achter bij de kinderen zodat het spel en de sport voortgezet kunnen worden. Naar mijn mening draagt de stichting op een heel goede en positieve manier bij aan de ontwikkeling van kinderen die deze hulp heel hard nodig hebben!

 • Anne-Marie van Wermeskerken - Kinderarts Flevoziekenhuis
  Harold Verhoeve - Gynaecoloog Onze Lieve Vrouwen Gasthuis Amsterdam


  Wij zijn zeer onder de indruk van het werk dat Peter met Stichting Intentio doet.
  Zijn inzet voor de kinderen in Polen en nu in Bosnie is ongelooflijk.
  Wij ondersteunen van harte zijn activiteiten en hopen dat veel mensen hem zullen helpen.

 

   p1 mei2013

p2 mei2013

   
© ALLROUNDER